OBJECTIUS

 

                            


                                                                      


   

 

Promoure, mitjançant la reunió asociada de les persones interesadse, el suport, la rehabilitació i l’assistencia de malalts alcoholics.

 

Donar orintació, suport i ajuda a malalts d’alcoholisme que s’adrecinal grup en busca d’ajuda, sigui personalment o per telèfon, amb l’intenció de dirigir-los al C.A.S. perquè segueixin un tractament mèdic adequat.

 

Donar cabuda a malalts alcoholics que hagin seguit tractament.

altres que per diferents motius no puguin seguir la terapia del C.A.S., sempre amb la condició de seguir abstinents.

 

Organitzar i promoure reunions de familiars que viuen situacions d’alcoholisme i que demanin informació i recolzament.

 

Fomentar activitats dintre de l’Associació, siguin lúdiques o formatives i col-laborar amb el districte i altres entitats.

 

Donarse a conèixer a l’entorn més proper i al districte en general, repartint fullets informatius i fent accions de prevenció o informació als llocs on els responsables del districte creguin necesari.

 


 

      


    

 

     


 

     

Inici